Referater

 Referat af ekstraordinær generalforsamling 28.5., hvor vi vedtog nogle mindre   ændringer i klubbens love.

 Lovene - som de er nu - er vedhæftet.  

 

 Referatet ser således ud:

 

 Ekstraordinær generalforsamling startede kl. 11.10 med 5 fremmødte medlemmer.

 Ole Arndt blev valgt som dirigent.

 

 Først blev den ekstraordinære generalforsamling fundet lovlig og rettidigt indkaldt med   en fyldestgørende redegørelse.

 

 Formanden gennemgik ændringsforslag med følgende hovedpunkter:

 

 -  Afskaffelse af tekst i §2 vedr. JAS' opgave med i almindelighed at fremme sporten,   som ikke har været væsentlig.

 - Ændring af opkrævningstidspunktet, så vi fremover opkræver det kommende år i   slutningen af det aktive år.

 Herefter skal JAS ikke længere "lægge ud" af egen kasse i en periode, men blot   formidle  betalingen i takt med opkrævningen fra DSVU.

 - Ændring af genvalg for bestyrelsen, således at det fremover kun er formanden, der har   en begrænsning på maksimalt 6 år.

 Perioden "nulstilles" i det øjeblik formanden fratræder og dermed i princippet kan stille   op til valg igen.

 

 Hvert af de 3 punkter blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte medlemmer.

 

 Bestyrelsen i Jysk Aero Sport.

 Emil Fribert Criander

 Referent 

______________________________________________________________________


 Generalforsamling i JYSK  AERO SPORT 19.02.2022 klokken 1300

 i briefinglokale på Svæveflyvecenter Arnborg

 

 Deltagere: Jan Marstrand Pedersen, Roberto Bueno, Per Enggård Pedersen og Ib       Wienberg

 

 Dagsorden efter § 8 i lovene.

 

 Per Enggård Pedersen blev valgt som dirigent.

 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved mail af   16.01.2022.

 

 Til den udsendte beretning tilføjede formanden, at der er lavet aftale om flyslæb på     Arnborg og  

 problemer omkring de forskellige brugeres adgang til at foretage flyslæb fra pladsen   dermed er bilagt. Den udmærkede aftale forudsætter selvsagt, at alle værner om den.

 

 Derefter havde generalforsamlingen en drøftelser af den opstrammede regulering af   svæveflyvningen vi oplever i disse år og en bekymrende nedgang i aktive udøvere. 

 Beretningen blev godkendt.

 

 Formanden kommenterede enkelte punkter i regnskabet.

 Regnskabet blev godkendt.

 

 Til de ligeledes udsendte budget og forslag til takster for 2023, var der også kun enkelte   kommentarer og både budget og forslag til takster blev vedtaget.

 

 Formand Ib Wienberg blev genvalgt for en ( sidste ) to årig periode.

 

 Suppleant Asger Raunsgaard blev genvalgt for en to årig periode.

 

 Der var ingen forslag til behandling.

 

 Ingen bemærkninger under det formelle generalforsamlingspunkt eventuelt.

 

 Dirigenten takkede forsamlingen for god tone under generalforsamlingen og

 formanden takkede dirigenten for god mødeledelse.

 

 Ikast den 19.02.2022


_____________________________________________________________________


 Referat fra generalforsamlingen den 27 februar 2021.

 

 Til stede : Ib W. Ib O. Ole A. Dieter. Per E.

 

 Formanden forslog Ole Arndt som dirigent og forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 

 Dirigenten fastslog at generalforsamling var lovligt indvarslet .

 

 Klubben var vært med et par gode stykker smørrebrød, som blev spist i briefinglokalet     på Svæveflyvecenter Arnborg.

 

 Ib W. henviste til den udsendte beretning og beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

 Kasseren var ikke til stede, men regnskabet blev kommenteret af formanden. Både         regnskabet og budget blev enstemmigt vedtaget .

 

 Kasseren blev enstemmigt genvalgt

 

 Niels Sundberg stoppede som sekretær og formanden takkede Niels for et godt   samarbejde.

 

 Som ny sekretær blev Ole Arndt enstemmigt valgt.

 

 Som revisor blev Per Enggaard enstemmigt genvalgt.

 

 Dirigenten kunne hermed afslutte generalforsamling med tak for god orden.

 

 Ikast 11.03.2021.

 Referent- Per E.


  ____________________________________________________________________


Referat af generalforsamling i JAS d. 22. Februar 2020


Tilstede: Ib W – Ole Arndt – Knud Erik – Leif M.- Jannie – Ib O.


Formanden bød velkommen. Han foreslog Ole A. som dirigent, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed lovlig. Han gav derefter ordet til formanden således denne kunne aflægge beretning.

Ib W. henviste til den udsendte beretning. Han ønskede at fremhæve nogle punkter såsom at omgangen mellem de enkelte klubber på Arnborg er rigtig god.

Ligeledes ville han fremhæve det initiativ der er udvist af private ved anskaffelse af endnu en slæbemaskine. Der er hermed sikret en god slæbeservice for piloterne.

Ole meddelte at han måske vil indtræde som partner i slæbemaskinen.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ib gennemgik derefter regnskabet grundet kasserens fravær. Dette udviste et pænt overskud, delvis forårsaget af, at man kritisk har gennemgået, hvilke medlemmer man skulle betale kontingent for til Unionen.

For 2020 bliver der en mindre kontingentreduktion på kr. 20,-

Budgettet blev derefter gennemgået uden nærmere kommentarer.

Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget.

Ib W. blev genvalgt som formand.

Asger Raunsgaard blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen.

Formanden sagde tak til afgående suppleant – Ole Thermansen.

Der er ikke indgået forslag fra medlemmerne, og bestyrelsen havde heller ingen forslag.

Behandlingen af punktet eventuelt giver ikke anledning til bemærkninger.

Dirigenten kunne dermed afslutte generalforsamlingen med tak for god orden.

Sunds, den 23. Februar 2020.


Referant Ib O.

___________________________________________________________________


Referat fra JAS generalforsamling d. 23.02.2019 på Arnborg.

 

Til stede var :

Ib W, Ole A, Ib O, Knud Erik, Leif M, Per E.

 

Ole blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamling var lovligt         indvarslet.

 

Formanden aflagde beretning og lagde ud med at det har været ualmindeligt godt      år både vejrmæssig og flyvning.

Knud Erik - som den klart mest flyvende - sluttede 2018 med en række fine                   flyvninger fra Douglas Backhouse i Syd Afrika . Ib W satte bl.a. en ny 300 km trekant   rekord.

(Læs den udsendte beretning for flere oplysninger)

 

Efter den skriftlige årsberetning er sendt ud, er der lavet en aftale omkring slæbene   på Arnborg med de, som hidtil har styret slæbene så ganske udmærket. Det skal vi     være glade for.


Beretningen blev godkendt.

 

Regnskabet blev gennemgået af Ib W. da Emil ikke kunne være til stede og det blev     godkendt sammen med budget og takster for 2019. Takster er uændrede i forhold til 2018.

 

Kasserer Emil Fribert Andersen blev genvalgt til en ny 2 årig periode.

Sekretær Niels Sundberg blev genvalgt til en ny 2 årig periode.

Revisor Per Enggaard blev genvalgt til en ny 2 årig periode.

  

24.02.2019

Referant Per E.

_____________________________________________________________________

Referat fra JAS. Generalforsamling 28-02-2018 i kaffestuen i

DaSK hangaren.

Som dirigent blev Ib Wienberg valgt, og kunne konstater at

generalforsamling  var lovligt indvarslet.

Tilstede var: 

Ole A.  Ib W.  BrianPavia og Per E.

Ib W. var Team Captain ved VM i Australien 2017.

Ellers er der ikke det store at berette om fra 2017 .

Formandens beretning blev én stemmet god kendt

Kassererens beretning:

Kassereren meddelte at der i 2017 er betalt 2 X pladsafgift for

medlemmer som vi ikke har fået ind i klubben . Aktiv

kontingent 1700.kr. Pladsafgift 1020 kr. i 2018.

Kassererens beretning blev én stemmet godkendt

Valg af formand: det blev Ib Wienberg.

Brian Pavia ,har valgt at gå af som kasserer på grund af meget

arbejde i firmaet,  Emiel F. Andersen er valgt for 1 år som

kasserer.

Suppleant: Ole Termansen gen valgt.

Eventuelt :

Der var desværre nogle medlemmer, som ikke mødte op til

pladsvagten i 2017. I det gode samarbejde vi har mellem klubberne på

Arnborg, er vi nødt til at tage vores del af pladsvagterne.

Har du brug for at bytte en vagt eller får hjælp til vejrbriefing, så tag

kontakt til et andet medlem i god tid.

Vagtplanen kommer ud inden ret længe.

Ole A. takkede af, efter 6 år som formand og sekretær

Brian blev rost for sit arbejde som kasserer.

Ib W. takkede for god ro og orden

Referant : Per Enggaard

_____________________________________________________________________


Referat fra J A S. generalforsamling 25 feb. 2017. på Arnborg

Som dirigent blev Ib Wienberg valgt.

Og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet


Til stede var : Ole A.- Ib W.- Ib O.- Leif M.-Knud Erik S.- Brian C  og Per E.


Formandens beretning:

Et forholdsvis  roligt år, Poul Pedersen er blevet flyvechef i 2016,


Knud Erik og Ole A. deltog i DM 2016.


Ib Wienberg satte 4 nye rekorder  i 2016

1. 300 km. Trekant hastighed i åben klasse

1. fri distance  ud / hjem 15 meter.

1. målflyvning ud / hjem  15 meter.

1. hastighed 500 km. Ud / hjem  15 meter


Klubben har meldt sig ind i DaSK i 2016


Jens Degner og Ib O. er trådt ud af Arnborg udvalget.


Der ventes på hvad plads / pilot afgift bliver til, Ole A. tager kontakt til de andre klubber på Arnborg ang. dette emne.

Formandens beretning blev enstemmet ved taget.


Kassereren fremlagde regnskabet.

Kontingent er uændret  for 2017 , regnskabet samt budget for 2017 blev enstemmet god kendt.

På valg var kasser, sekretær og revisor. De blev genvalgt.


Forslag fra Ib Wienberg,  blev stemt ned.


Referant Per Enggaard


_____________________________________________________________________


Generalforsamling 28. februar 2016

Afholdt i DaSK´klubhus på Arnborg


Tilstede : Ole Arndt, Ib Wienberg, Brian Pavia, Knud Erik Sørensen, Per Enggaard.


1. Ib Wienberg valgtes som dirigent og kunne konstatere at generalforsamling var lovligt indkaldt


2. Formandens beretning Ole A.


I januar satte Ole Arndt ny rekord i Australien sammen med brorskabet som desværre blev slået sidst på året af Hans Christian Hoeck & Hans Christian Christensen i Arcus. Ib Wienberg & Verner Lund var også i Australien


Ib Wienberg modtager Hernings byråds hæderspris. Ib W & Ole A deltager i arrangementet på Hernings rådhus.


Ole A. deltager som pilot på 2 sædet til talentkursus i påsken Flyet 1 DG 1000 som Niels Sundberg ejer.


Flere medlemmer deltager i DM & Sunair Cup


Knud Erik blev nr: 3 til DM i 2 sædet


Ole A. deltager i EM for 2 sæde i Ungarn hvor han ligeledes virkede som Team Captain, men resultatet nævnes ikke, det var ikke vær at skrive hjem om.


Flere medlemmer har arbejdet på Arnborg & for DaSK, tak for det


Sluttelig var formanden i Australien sidst på året, hvor han var på ferie & hjælper for juniorholdet til V M.


Alt i alt et år med mange aktiviteter både hjemme & ude. Formandens beretning blev enstemmet godkendt.


Kasseren aflagde regnskab, som også blev enstemmet godkendt.


Valg til bestyrelsen. Formanden Ole A var på valg & blev genvalgt


Valg til suppleant blev Ole Termansen.


Forslag, der var et fra Ib W. ang. slæbefly på Arnborg, men det blev trukket da der var kommet styr på det også.


Formanden takkede for god ro & orden.


Referent Per Enggaard


_____________________________________________________________________


Generalforsamlingen 28. februar 2015.

Afholdt i DaSK`klubhus på ArnborgTilstede: Ole Arndt, Ib Wienberg, Brian Pavia, Niels Sundberg og Per Enggaard


1. Ib Wienberg valgtes som dirigent  og kunne konstatere at generalforsamling var     lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning. Ole A, der var ikke i det forgangen år, sket  så meget,       

    Ole selv var med i Oldboys og det gik rigtig flot. Ib Wienberg og Ole Arndt deltog     i DM og blev hhv. nr. 2 og 4 og Ib Wienberg satte desuden ny dammarks rekord,     og inden det store VGC rally deltog en del af medlemmerne i vedligehold /                 nyopførelse af bygningerne ,vi mindes også stifteren af Jysk Aero Sport. Egon           Briks Madsen som døde sidst i december 2014 .Ib og Ole skal til middag med           borgmesteren i Herning , den næsten årlig begivenhed. Ib Wienberg og Ole               Arndt er kommet på nationalholdet, der efter blev formandens beretning                 godkendt.

3. Kasserens beretning. Blev til sidst godkendt, der var lige nogle ting der skulle

    ændres på som blev ved taget, Brian retter og sender et nyt regnskab ud ,Ib W.       og os andre blev tilfreds med det

4. Budget for 2015 blev godkendt.

5. Valg af formand er kun i lige år.

6. Valg af kasser blev genvalg af Brian Pavia. Valgt til sekretær blev Niels Sundberg

7. Valg af revisor blev genvalg af Per Enggaard.

8. Ingen for slag fra bestyrelsen og medlemmerne.

     

Referent Per Enggaard


_____________________________________________________________________


Generalforsamlingen 23. februar 2014

Tilstede: Ole Arndt, Ib Wienberg, Per Enggård, Ole Termansen


1. Ib Wienberg valgtes til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var       lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning. Ole A berettede om medlemmers enkeltpræstationer         over det meste af kloden samt om Unionens utrættelige arbejde omkring                 Trafikstyrelsen og EASA. Beretningen blev godkendt.

3. Formand på valg i lige år. Ole Arndt genvalgt. Sekretær Ib Overgård genvalgt.

4. Suppleant blev Ole Termansen

5. Ingen indkomne forslag.

6. Eventuelt. Grundet tidsnød deltog JAS ikke i Herning kommune's arrangement.       Det undersøges om muligheden for driftstilskud fra Herning kommune.


    Referant Ole Termansen